ÜYELİK VE KULLANICI ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ


Bu bölüm, Logipoly Yazılım ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan ürünlerin (“Web Sitesi” ile “Mobil Uygulama” olarak anılacaktır) genel kullanım şartlarını, bununla ilgili genel kuralları, yasal sorumlulukları içermektedir. İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamanız ve kabul etmeniz, ayrıca Logipoly Yazılım ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan hizmetleri kullanmanız ile birlikte Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nde yer verilen koşullar yasal olarak bağlayıcı sözleşme niteliğini haiz olacaktır.

Lütfen, Web Sitesi ve Mobil Uygulama’yı kullanmadan önce işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi içerisinde yer verilen düzenlemeleri dikkatli bir şekilde okumanızı rica ederiz.


 1. 1. Taraflar


  İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, bir tarafta Rüzgarlıbahçe Mah. Çam Pınarı Sok. Smart Plaza Blok No: 4 İç Kapı No: 12 Beykoz/İstanbul adresinde faaliyet gösteren ve Beykoz Vergi Dairesi’nde 6091232917 vergi kimlik numarası ile kayıtlı Logipoly Yazılım ve Ticaret Anonim Şirketi (“Logipoly”) ile kullanıcı olarak Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama üzerinden hizmet alan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir.


 2. 2. Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nin Konusu

  1. 2.1. Web Sitesi ile Mobil Uygulama’ya üye ve kayıt olmak suretiyle Logipoly tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanılması ile taşımacılık ve kargo nakil işlemlerine yönelik Kullanıcı’nın yükümlülüklerini yerine getirmesi için erişime açık olacak Web Sitesi ve Mobil Uygulama’nın kullanım koşullarının saptanması, işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nin konusunu teşkil etmektedir.

  2. 2.2. Logipoly’nin Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden kullanıma sunduğu hizmetler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde ticari iş kapsamında olup, kullanıcılar arasındaki Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden gerçekleştirilen hizmetlere yönelik ilişki herhangi bir şekilde tüketici işlemi niteliğinde değildir.

 3. 3. Web Sitesi ve Mobil Uygulama Hizmetlerine İlişkin Genel Koşullar

  1. 3.1. Logipoly, gerçek ve tüzel kişi tacirler arasında gerçekleştirilecek mal/ürün taşımacılığı ile kargo nakil işlemlerinin yerine getirilmesi ve sipariş veren ile siparişe konu mal/ürün taşımacılığını gerçekleştirecek kullanıcılara yönelik platform hizmeti sağlamak amacıyla Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden ilgili kullanıcılara hizmet vermektedir.

  2. 3.2. Logipoly, tüm yasal haklarını haiz olduğu Web Sitesi ve Mobil Uygulama aracılığıyla; (i) taşımacılık alanında faaliyet gösteren kullanıcılar ile (ii) mal/ürünlerinin belirlenecek lokasyonlar arasında nakil işlemlerini gerçekleştirebilecek taşımacılık firması arayan kullanıcıları tek bir platform altında buluşturmaktadır.

  3. 3.3. Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nin detaylı bir şekilde incelenmesi ve Web Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden kabul edilerek onaylanması, Logipoly tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanın ön koşulunu teşkil etmektedir.

  4. 3.4. Logipoly, Web Sitesi ve Mobil Uygulama’ya ait sistem, yazılım ve sair teknik şartlara yönelik bilişim teknolojisi standartlarına uygun olarak gerekli tedbirleri almaktadır. Logipoly tarafından bilişim teknolojisi standartlarına uygun olarak alınacak teknik tedbirlere karşılık Web Sitesi veya Mobil Uygulama’nın herhangi kullanıcı veya üçüncü kişi tarafından istismar edilmesinden kaynaklanabilecek sonuçlardan Logipoly herhangi bir suretle sorumlu olmayacaktır.

  5. 3.5. Logipoly, Web Sitesi ve Mobil Uygulama’nın kesintisiz ve her türlü hatadan ari biçimde çalışması için azami gayreti gösterecektir. Ancak Logipoly, Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden verilen hizmetlerin Kullanıcı’nın subjektif beklentilerini karşılama garantisi vermemekte ve bu gibi hususlardan kaynaklanabilecek herhangi bir sorumluluğu da haiz olmayacaktır.

  6. 3.6. Logipoly, nakil ve taşımacılık işlemine konu olacak mal/ürünlere yönelik içerikleri kontrol etmek, söz konusu mal/ürünler ile ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin, üçüncü taraf haklarını ihlal eden herhangi bir durumun veya cezai sorumluluğa sebebiyet verebilecek sair bir hususun vuku bulup bulmadığını incelemek veya olası potansiyel ihlalleri araştırmakla yükümlü değildir. Bu durumlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.

  7. 3.7. Nakil ve taşımacılık faaliyeti esnasında ilgili mal/ürünler nezdinde herhangi bir zarar vuku bulması halinde işbu durumdan Logipoly herhangi bir sorumluluğu haiz olmayacaktır. Nakil ve taşımacılık faaliyetleri esnasında ortaya çıkabilecek zararlar sebebiyle herhangi bir suretle Logipoly’ye başvuru yapılması ve Logipoly’nin söz konusu zararları karşılamak zorunda kalması halinde Logipoly, işbu zararın ortaya çıkmasına kusuru ve/veya ihmali ile sebebiyet veren Kullanıcı’ya rücu etme hakkını saklı tutmaktadır.

  8. 3.8. Kullanıcı’ya tahsis edilen kullanıcı hesap bilgilerinin kullanım haklarının Kullanıcı tarafından üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda, şifrenin üçüncü kişilerce kötü niyet ile temin edilmesi ve kullanılması hali dahil olmak üzere, ortaya çıkabilecek her türlü zarardan münhasıran Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak erişemez veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük yine Kullanıcı’ya ait olacaktır.

  9. 3.9. Logipoly, işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi dahil olmak üzere Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinde yer alan politikalarda ve her türlü diğer şartlarda herhangi bir zamanda tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Logipoly tarafından Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinde yer alan politika ve diğer her türlü şartlarda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda Kullanıcı’ya uygun kanal ve yöntemler aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır.

  10. 3.10. Logipoly, Web Sitesi ve Mobil Uygulama’da kendi markası olan veya olmayan diğer platformlara link verebilir. Logipoly’nin, link verdiği ya da tavsiye ettiği platformların içerikleri zaman içerisinde değişebileceği de gözetildiğinde, dış platformlara verilen bağlantılar veya dış platformlar ile ilgili yapılan tavsiyeler nedeniyle bu sitelere gerçekleşecek ziyaretlerde, Kullanıcı’nın bilgi kullanımı, ilgili platformların gizlilik ilkeleri ve içeriğinden tamamen dış platform sorumlu olup, Logipoly herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

  11. 3.11. Web Sitesi ve Mobil Uygulama sadece tüzel kişiler ve yasal mevzuat hükümlerine göre yasal açıdan bağlayıcı sözleşme(ler) akdedebilen reşit kişiler tarafından kullanılabilir. Bu şartların sağlanmadığının tespit edilmesi halinde Logipoly, Web Sitesi ve Mobil Uygulama’nın kullanımına izin vermeme hakkını saklı tutmaktadır.

  12. 3.12. Web Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden Logipoly hizmetlerinin kullanılması aşamasında, Logipoly, mal/ürünlerin sahibine ve taşıyıcıya yük konumu sunmak için Web Sitesi veya Mobil Uygulama aracılığıyla ilgili taşıyıcı gerçek kişinin konumunu almak için izin isteyecektir. İşbu konum verisi sadece sözleşmenin ifası ve kullanıcıların edimlerinin ifasını temin etmek amacıyla işlenecek olup, taşıyıcı gerçek kişi her zaman konum verisini kapatma hakkına sahip olacaktır. Ancak, konum verisinin kapatılması sonucunda sözleşmesel edimlerin ifasının hiç mümkün olmaması veya gereği gibi yerine getirilmesinin engellenmesi durumunda Logipoly, Web Sitesi veya Mobil Uygulama’nın erişimini askıya alma veya geçici veya kalıcı süre ile sonlandırma hakkına sahip olup; ayrıca, taşıyıcının konum verisini kapatması neticesinde mal/ürünlerin sahiplerinin ilgili mal/ürünlerin taşınması ve nakli sürecini takip edememesinden kaynaklanabilecek her türlü zarardan münhasıran taşıma ve nakil işlemini üstlenecek Kullanıcı sorumlu olacaktır.

 4. 4. Web Sitesi ve Mobil Uygulama Kullanımı ile Güvenlik Koşulları


  Aşağıdaki yazılı durumlarda, Logipoly, kullanıcıların Web Sitesi ve Mobil Uygulama’ya erişimlerini tek taraflı bir şekilde geçici ve/veya kalıcı suretle engelleyebilecek olup, aşağıda örnek olarak verilen girişimlere karışan kullanıcı veya yetkilileri/personelleri hakkında her türlü yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır. Şüpheye mahal vermemek üzere, aşağıda yer alan fiiller örnek olarak sayılmakta olup, herhangi bir şekilde sınırlayıcı nitelikte değildir:

  • (i) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasal düzenlemeleri ile uluslararası normlara uygun olmayan bilgilerin Web Sitesi veya Mobil Uygulama’ya kaydedilmesi;

  • (ii) Web Sitesi veya Mobil Uygulama’da yer alan ve tüm yasal hak sahipliğinin Logipoly’ye ait olduğu çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması;

  • (iii) Web Sitesi veya Mobil Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek, Web Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinde kullanılan yazılımlar ile sair herhangi bir sistemin çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi, tersine mühendislik yapılması, kaynak kodlara müdahalede bulunulması;

  • (iv) Web Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinde herhangi bir virüs, reklam yazılım, casus yazılım, solucan veya diğer kötü amaçlı kodların yüklenmesi veya başka bir şekilde yayılması; Web Sitesi veya Mobil Uygulama’nın herhangi bir diğer kullanıcısına Logipoly’nin onayı dışında ticari tekliflerde bulunulması veya reklam yapılması;

  • (v) Kullanıcı’nın, Logipoly’nin hizmet sisteminin veya Web Sitesi ile Mobil Uygulama’nın herhangi bir açığından faydalanarak, Logipoly ve/veya iş ortaklarına zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, hizmet koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması;

  • (vi) Kullanıcı’nın, herhangi bir yazılı onay almaksızın tanıtım, yayım veya sair kanallarda Logipoly veya iş ortaklarının ticari markalarını, ticari isimlerini veya diğer unvanlarını/logolarını veya sair fikri mülkiyet haklarını kullanması, kullandırtması;

  • (vii) Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden Kullanıcı’nın işlem yapmasına yönelik tahsis edilen kullanıcı ve şifre bilgilerinin güvenliğini tehlikeye atacak faaliyetlerde bulunulması ve bu suretle yetkisiz erişime sebep olunması;

  • (viii) Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarının Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi;

  • (ix) Haksız ticari uygulama ve/veya haksız rekabet halleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuat hükümleri ile diğer herhangi bir ülkenin hukukunda düzenleme altına kurallara aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunulması, olası eylemlere ilişkin teşebbüs ortaya konulması, bu gibi eylemlere aracılık edilmesi.

 5. 5. Kullanıcıların Yükümlülükleri

  1. 5.1. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve Web Sitesi ile Mobil Uygulama içerisindeki tüm şartları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  2. 5.2. Kullanıcı, Logipoly tarafından Web Sitesi ve Mobil Uygulama’da sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, üçüncü kişileri ve diğer kullanıcıları rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent vb. diğer tüm haklar) tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını; ayrıca Kullanıcı, üçüncü kişilerin Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  3. 5.3. Kullanıcı, Logipoly tarafından kendisine tahsis edilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi ve diğer kullanıcı hesap bilgilerini yetkili personelleri hariç üçüncü kişilere vermeyeceğini; işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi ile Web Sitesi ve Mobil Uygulama’nın kullanımına yönelik sahip olduğu hakların sadece kendisine ait olduğunu ve Logipoly’nin onayı haricinde üçüncü kişilere devredemeyeceğini; kullanıcı hesap bilgileri ve/veya şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından münhasıran kendisinin sorumlu olacağını ve Logipoly’yi bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  4. 5.4. Kullanıcı, Web Sitesi ve Mobil Uygulama’ya üye olurken belirlediği kullanıcı hesap bilgileri ve şifrenin güvenliğini sağlamanın münhasıran kendi sorumluluğu altında olduğunu; gereken her türlü önlemleri almayı; diğer kullanıcıların üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı; diğer kullanıcıların verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri üçüncü kişiler ile paylaşmamayı; kullanıcı hesap bilgileri ve/veya şifrenin yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya üçüncü kişilerin eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal Logipoly’ye yazılı olarak bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  5. 5.5. Kullanıcı, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vb. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü kişilere ve/veya diğer kullanıcılara ve/veya Logipoly’ye zarar verebilecek başkaca herhangi bir içeriği dağıtmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  6. 5.6. Kullanıcı, kendisi ve yetkili personelleri ile ilgili vereceği bilgilerin doğru, tam ve eksiksiz olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda derhal bu bilgileri güncelleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  7. 5.7. Kullanıcı, Web Sitesi ve Mobil Uygulama’yı ticari tanıtım alanı olarak kullanmamayı; Web Sitesi ve Mobil Uygulama aracılığıyla ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Logipoly, kendi takdirine göre, Web Sitesi veya Mobil Uygulama’nın bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği kullanıcıların üyeliklerine son verme, sağlanan hizmetleri geçici veya kalıcı süre ile sona erdirme ve diğer her türlü yasal haklara başvurma hakkına sahiptir.

  8. 5.8. Kullanıcı, (i) mal/ürünlerinin belirlenecek lokasyonlar arasında nakli ve taşımacılığı hizmetinden yararlanması halinde söz konusu hizmete yönelik hizmet bedeli ödeme yükümlülüğünü Web Sitesi ve Mobil Uygulama koşullarına göre ifa edeceğini ve (ii) diğer bir kullanıcının mal/ürünlerinin belirlenecek lokasyonlar arasında nakil ve taşımacılık faaliyetlerini yürütmesi halinde ise ilgili mal/ürünlerin teslimi yükümlülüğünü hasarsız, eksiksiz, ayıpsız ve tam bir şekilde ifa edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcılar, mal/ürünlerin taşınması ve nakli yasak olan ürünler nitelikte olmamasını temin edecektir. Logipoly, kullanıcılar arasındaki taşımacılık ve nakil işlemlerine konu mal/ürünlerin gerçekliğini, güvenilirliğini, doğruluğunu, orijinalliğini, nitelik ve niceliğini herhangi bir şekilde araştırmakla yükümlü değildir.

  9. 5.9. Kullanıcı, işbu maddedeki herhangi bir yükümlülüğü ihmali ve/veya kusuru neticesinde ihlal etmesi veya diğer kullanıcıların ihlal etmesine sebebiyet verecek eylemlerde bulunması halinde;

   • (i) Kendisinin zarara uğraması durumunda bu zararları Logipoly’den talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla Logipoly’ye herhangi bir dava veya talep yönlendiremeyeceğini,

   • (ii) İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin veya diğer bir kullanıcının zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde Logipoly’nin zararı karşılamak zorunda kalması halinde ilgili zararın ödendiği tarihten itibaren işleyecek tüm yasal faizleri ve diğer fer’ileri ile birlikte kendisine rücu edileceğini ve rücu edilen tutarı derhal tazmin edeceğini,

   • (iii) İhlal sonucunda Logipoly’nin adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, Logipoly’nin bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren işleyecek tüm yasal faizleri ve diğer fer’ileri ile birlikte kendisine rücu edileceğini ve rücu edilen tutarı derhal tazmin edeceğini,

   • (iv) İhlali nedeniyle doğrudan Logipoly’nin bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren işleyecek tüm yasal faiz ve fer’ileri ile birlikte Logipoly’yi derhal tazmin edeceğini

   kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 6. 6. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

  1. 6.1. Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinde yer alan tasarımlar, metinler, şekiller, imgeler, html kodları ve sari kodlar, arayüzler, veri tabanları (ilan ve içerik), görseller ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı’ya sunulabilecek her türlü içerik ve belge Logipoly’nin mülkiyetindedir ve/veya Logipoly 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan tüm haklara sahiptir.

  2. 6.2. Logipoly’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu uygulamaların ve diğer her türlü sair bileşimin ve Logipoly markalarının kopyalanması, paylaşılması, ifşa edilmesi, dağıtılması yasaktır.

  3. 6.3. Logipoly, Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden aracılık ettiği taşımacılık ve nakil hizmetlerine konu mal/ürünlere ait marka, logo, amblem ve benzeri tanıtıcı işaretlerin ilgili hak sahiplerinin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edip etmediği konusunda sorumluluk taşımamaktadır. Bu konularda tüm sorumluluk münhasıran kullanıcılara aittir.

  4. 6.4. Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden ürün/malların taşımacılık ile nakil faaliyetleri dolayısıyla doğabilecek Logipoly, çalışanları ve/veya yöneticileri hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir ve tüm sorumluluk sadece kullanıcılara aittir.

 7. 7.Gizlilik

  1. 7.1. “Gizli Bilgi”, Logipoly’nin Kullanıcı’ya, Kullanıcı’nın bağlı şirketlerine veya söz konusu Kullanıcı’nın veya bağlı şirketlerinin çalışanlarına, yetkililerine, müdürlerine, ortaklarına, hissedarlarına, temsilcilerine, vekillerine, muhasebecilerine, danışmanlarına veya sair ilgili kişisine (Hepsi birlikte “Temsilciler” olarak anılacaktır) şifahen veya yazılı şekilde açıkladığı, elektronik ortamda ya da sair bir şekil veya ortamda erişilen, gösterilen veya sair şekilde belirtilen, gizli veya özel olan ya da kamuoyuna açık olmayan tüm bilgileri ifade eder ve (i) Logipoly ile kullanıcılarının tedarikçileri ve iş ortakları ve diğer üçüncü kişilerin geçmişteki, şu anki ve gelecekteki iş ilişkileri hakkında, finansal bilgileri, müşteri bilgilerini, tedarikçi ve iş ortakları bilgilerini, ürünleri, hizmetleri, organizasyon yapısını ve iç uygulamaları, tahminleri, satış sonuçlarını ve diğer finansal sonuçları, kayıtları ve bütçeleri, iş, pazarlama, geliştirme ve satış stratejilerini ve diğer stratejileri de kapsayan, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgileri; (ii) Logipoly’nin fikirlerini, yöntemlerini, ticari sırlarını, know-how’ını, yayımlanmamış patent başvurularını ve diğer her türlü fikri mülkiyet haklarını; (iii) tüm tasarımları, şartnameleri, belgeleri, bileşenleri, kaynak kodlarını, amaç kodlarını, imajları, görsel-işitsel bileşenleri ve nesneleri ve yukarıdakiler hakkındaki diğer görsel tasvirleri; (iv) kısmen veya tamamen yukarıda belirtilenleri içeren, bunlara dayanan, bunları yansıtan veya bunlardan elde edilen tüm notları, analizleri, derlemeleri, raporları, tahminleri, çalışmaları, numuneleri, verileri, istatistikleri, özetleri, yorumları ve diğer materyalleri de kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir.

  2. 7.2. Taraflar, (i) Gizli Bilgiler’in gizliliğini büyük bir gizlilikle korumak ve muhafaza etmek için en az kendi gizli ve şirkete özgü bilgilerini korumak için göstereceği seviyede özen göstereceğini ve her halükarda gösterilecek makul seviyede tedbiri ortaya koyacağını; (ii) Gizli Bilgileri işbu sözleşmesel ilişki dışında tersine mühendislik yapma, ayırma, geri derleme veya tasarlama dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Gizli Bilgiler’in sahibi tarafın zararına olacak herhangi bir şekilde kullanmayacağını veya bu şekilde erişilmesine veya kullanılmasına izin vermeyeceğini; (iii) söz konusu Gizli Bilgiler’i sözleşmesel ilişki ile ilgili olarak veya işbu sözleşmesel ilişki tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için ilgili tarafı yönlendirmek veya adına hareket etmek amacıyla bilmesi gereken, ilgili tarafça Gizli Bilgiler’in gizli niteliği hakkında bilgilendirilen ve işbu sözleşmesel ilişki kapsamında öngörülen hüküm ve koşullardan daha az sınırlayıcı olmamak kaydıyla gizlilik görev ve sorumluluklarına tabi olan Temsilciler’i haricinde herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye ifşa etmeyeceğini; (iv) Temsilciler’i tarafından sebep olunan işbu sözleşmesel ilişkinin koşullarındaki her türlü ihlalden sorumlu olacağını; ve (v) herhangi bir yetkisiz kullanım veya Gizli Bilgiler’in ifşası ve sözleşmesel ilişkinin kendisi veya Temsilciler’i tarafından başka bir ihlali halinde diğer tarafı derhal bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  3. 7.3. İşbu sözleşmesel ilişkinin süresi içerisinde veya sonrasında herhangi bir zamanda Gizli Bilgiler’in sahibi tarafça yazılı şekilde talepte bulunulması halinde, diğer tarafın kendisi veya Temsilciler’i, (i) Gizli Bilgiler’i kullanmaya derhal son verecektir ve (ii) Gizli Bilgiler’in yazılı şekildeki, elektronik ortamdaki veya sair şekil ve ortamdaki tüm kopyalarını derhal sahibi olan diğer tarafa iade edecek ya da bu kopyaların tamamını imha ederek, Gizli Bilgiler’in imha edildiğini diğer tarafa yazılı şekilde teyit edecektir. İlgili taraf, kendisi ve Temsilciler’i tarafından hazırlanan not ve sair kopyaların da tüm nüshalarını imha edecek ve bu kopyaların imha edildiğini de yine Gizli Bilgiler’in sahibi tarafa yazılı şekilde teyit edecektir.

  4. 7.4. Taraflar, sözleşmesel ilişkide yer alan gizlilik yükümlülüğünün ihlaline sebebiyet verirse, diğer tarafın nezdinde oluşan, ilgili tarafın her türlü diğer hakları saklı kalmak üzere ve kusur ve zarar şartına bağlı olmaksızın maddi ve manevi zararlarını ve kayıplarını, kar kayıplarını, müşteri kaybından doğan zararlarını vb. zararı zarar gören tarafın ilk yazılı talebinde ve herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın nakden ve faiziyle birlikte tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 8. 8. Kişisel Verilerin Korunması

  1. 8.1. Bu Sözleşme kapsamında;

   1. (a) “Kişisel Veri”; Şirket tarafından Firma’ya aktarılacak veya Firma tarafından Şirket adına işlenecek kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

   2. (b) “Özel Nitelikli Kişisel Veri”; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler (işbu sözleşme kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde “özel nitelikli kişisel veriler”i de kapsayacaktır),

   3. (c) “İşleme”; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

   4. (d) “Kanun”; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamına gelmektedir.

  2. 8.2. Taraflar, birbirlerine aktardığı ve/veya birbiri adına elde edeceği kişisel verileri Sözleşme’de kapsamı düzenlenmiş olan amaçlar dışında hiçbir surette kullanmayacağını, işlemeyeceğini, arşivlemeyeceğini ve yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişi veya kuruluşlara aktarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, kişisel verilere ilişkin olarak Kanun’da yer alan usul ve esaslara, ilgili düzenleyici işlemlere, ilgili mevzuatta yer verilen kişisel verilerin korunmasına dair hükümlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  3. 8.3. Kullanıcı, Logipoly tarafından kendisiyle paylaşılan, Logipoly ile paylaştığı kişisel verilere çalışanları veya üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı bir şekilde erişilmesini ve ilgili verilerin aktarım amacı dışında hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek üzere gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlü olduğunu ve çalışanları veya kendisine bağlı üçüncü kişiler tarafından bu yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda, Kullanıcı ve çalışanları nezdinde oluşacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4. 8.4. Kullanıcı, çalışanlarının ve varsa hizmet alınan alt işveren ve/veya alt yüklenici çalışanlarının kendisiyle paylaşılan veya Logipoly’ye aktardığı kişisel verilerin güvenliğini sağlamalarından ve Kanun dâhil olmak üzere ilgili mevzuata ve bu konuda verilen resmi mercii kararlarında uygun davranmalarından sorumludur. Kullanıcı’nın çalışanları veya varsa alt işveren ve/veya alt yüklenici çalışanının faaliyetleri sonucu doğacak zararlardan sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

  5. 8.5. Kullanıcı’nın, Logipoly uygulamasına aktardığı kişisel veriler kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı, üçüncü kişinin verilerini uygulamaya aktarması halinde ilgili kişiyi aydınlattığını ve gerektiği hallerde açık rızasını alma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 9. 9. Web Sitesi ve Mobil Uygulama Hizmetlerinin Sona Erdirilmesi

  1. 9.1. Logipoly ve Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’ni, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve koşul ile bağlı kalmaksızın dilediği zaman tek taraflı feshetme hakkını haizdir.

  2. 9.2. Kullanıcı, herhangi bir yükümlülüğünü kusuru veya ihmali neticesinde ihlal etmesi ve işbu yükümlülüklerine aykırı etmesi veya herhangi bir üçüncü tarafın yükümlülüklerini ihlal etmesine sebebiyet vermesi durumunda, Logipoly’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve Logipoly tarafından üyeliğinin iptal edilerek işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi ile taraflar arasında akdedilebilecek sair yazılı anlaşmaların derhal feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  3. 9.3. Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir nedenle sona ermesi ve üyelik ilişkisinin yürürlükte olmaması halinde, ilgili sona erme tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçlar taraflarca karşılıklı olarak ifa edilecektir. Şüpheye mahal vermemek üzere belirtmek gerekir ki, Logipoly, Kullanıcı’nın kusuru veya ihmali neticesinde kendisinin veya herhangi bir diğer kullanıcı veya üçüncü kişinin zarar görmesi halinde vuku bulan söz konusu zarar kalemlerinin tazmini için varsa Kullanıcı alacaklarını ödememe ve mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

 10. 10. Sorumluluğun Sınırlandırılması


  Logipoly, Web Sitesi ve Mobil Uygulama hizmetlerini makul dikkat ve beceriyi göstererek sağlayacaktır. Logipoly, Web Sitesi ve Mobil Uygulama’yı kullanıcıların erişimine sunmak ve kullanıcılar arasındaki nakil ve taşımacılık hizmetlerinin kullanıcılar tarafından temin edilmesini sağlamak dışında herhangi ticari bir garanti vermemektedir. Sözleşeme’den ortaya çıkabilecek herhangi bir dolaylı veya dolaysız zarardan veya kar kaybından bu doğrultuda Logipoly sorumlu değildir. Kullanıcı, hizmetlerin kullanımından elde edilecek sonuçlardan herhangi bir suretle Logipoly’nin sorumlu olmadığını veya herhangi bir garanti vermediğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


 11. 11. Uyuşmazlıkların Çözümü


  İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi hükümleri ile sözleşmesel ilişkiye dayanak hizmetlerin varlığından, müzakeresinden, geçerliliğinden, oluşumundan, yorumlanmasından, ihlalinden, ifasından veya uygulanmasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü uyuşmazlık, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) tahkim kuralları uyarınca bağlayıcı tahkim yoluyla çözülür. Hakem sayısı 1 (bir), tahkim yeri İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, tahkim yargılamasında kullanılacak dil Türkçe’dir. Sonuç dahil olmak üzere tüm işlemler gizli tutulacaktır.


 12. 12. Muhtelif Hükümler

  1. 12.1. Taraflar arasında gerçekleştirilecek bütün ihbarlar, onaylar, talepler ile diğer tüm yazışmalar ve bildirimler Web Sitesi ve Mobil Uygulama üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından verilen e-posta adresi ile Logipoly tarafından Kullanıcı’ya bildirilen Logipoly’ye ait iletişim kanalları üzerinden yazılı olarak yapılacaktır.

  2. 12.2. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nden doğan hak ve yükümlülüklerini Logipoly’nin önceden vereceği yazılı onayı olmaksızın herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyecektir. Hak ve yükümlülüklerin devrine ilişkin yazılı onay alınması için Logipoly’ye Kullanıcı tarafından yazılı olarak bildirim yapılacak olup, işbu yazılı bildirimde herhangi bir süre öneli verilmiş olmasına bakılmaksızın Logipoly’nin herhangi bir yazılı cevap vermemesi, Kullanıcı’ya ait söz konusu hak ve yükümlülüklerin üçüncü taraf(lar)a devrinin onayı ve/veya zımni kabulü anlamına gelmeyecektir.

  3. 12.3. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Logipoly’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veri tabanında, sunucularında tuttuğu e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4. 12.4. İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nin hiçbir hükmü, taraflar veya onların külli veya cüz’i halefleri arasında bir acentelik, bayilik, distribütörlük, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi (Joint Venture) kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

  5. 12.5. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’ni elektronik ortamda onaylayarak, sözleşmesel ilişkiye taraf ve Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nin hükümleri ile bağlı olacaktır. Bu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi hükümleri ayrılabilir ve sözleşmesel ilişkinin esaslı unsurlarına ve kurulma amacına etki etmeyen bir hükmün geçersizliği ise diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi hükümlerinden herhangi birisi yeni bir kanun veya yasal düzenleme sebebiyle uygulanamaz veya geçersiz hale gelirse, sözleşmesel ilişkinin esaslı unsurlarına ve kurulma amacına etki etmeyen bir hükmün geçersizliği Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nin kalan hükümlerini etkileyecektir.


12 (on iki) maddeden oluşan işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek olup yürürlük tarihinden itibaren sona erdirilinceye kadar geçerli olacaktır.